Home  >  漁船被扣  >  漁船遭扣統計
漁船被扣

106年,我國有1艘漁船遭緬甸扣留。往年我國漁船被扣原因包括無照侵入他國水域作業、違反合作規定以及遭海盜挾持等。近3年我國漁船被扣之統計如下表。

國別/年度 104 105 106 合計
帛琉  1 1 0 2
菲律賓 2 0 0 2
索羅門群島 0 1 0 1
日本  3 1 0 4
馬紹爾群島 1 0 0 1
緬甸 0 0 1 1
印尼 0 1 0 1
總計 7 4 1 12